Allmänna medlemsvillkor

Allmänna medlemsvillkor  

Allmänna villkor för medlemskap för CrossFit 036.  

Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap från och med den 25 Maj 2018 och tills vidare  1. Allmänt  

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos träningscentret CrossFit 036, som ägs och drivs av  FEF AB, org nr 5590256110, mellan den person (nedan benämnd ”Medlem”) som står namngiven i  avtalet, till vilket nedan beskrivna villkor utgör en integrerad del, och det bolag som avtalet avser. Utöver  dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen och vid köp av andra tjänster som  CrossFit 036 erbjuder.  

 1. Medlemskap  

2.1 Medlemskap kan sökas av person som är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd  av målsman, god man eller förvaltare, är minst 14 år fyllda på dagen för medlemskapets tecknande, och  har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av personalen tillåter fysisk träning utan uppenbar risk  för skada eller ohälsa.  

2.2 Medlemskap söks hos CrossFit 036 efter att information om medlemskap och träningsmöjligheter  erhållits i form av muntlig förklaring från personal och/eller skriftlig dito. Medlemskapet är personligt och  gäller från och med det datum som anges i avtalet och omfattar den period som Medlemmen bundit sig  till, vilken också är angiven i Medlemsavtalet.  

2.3 CrossFit 036 erbjuder medlemskap med olika bindningstider och träningsmöjligheter. Omfattningen  av olika medlemskapsformer, och avgifterna för dessa, framgår vid var tid gällande beskrivning av utbud  och tjänster och därtill hörande aktuell prislista, som CrossFit 036 tillhandahåller via sin hemsida.  

 1. Medlemmens ansvar  

3.1 Medlemmen förbinder sig att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom  uppvisande av giltig legitimation på begäran av personalen, att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i  samband med vistelse i CrossFit 036’s träningscenter, att ta del av och följa CrossFit 036’s vid var tid 

gällande säkerhets och ordningsregler, att följa anvisningar som ges av personal avseende bokning av  pass, träningsmetoder och hantering av träningsutrustning, att inte uppträda olämpligt mot eller störande  för andra personer som vistas i CrossFit 036’s träningscenter, att bruka lokal, utrustning och  övriga ägodelar tillhörande CrossFit 036, CrossFit 036’s personal, medlemmar och gäster med respekt  och försiktighet. att snarast informera CrossFit 036 om förhållanden som förändrar Medlemmens rätt till  erhållen rabatt på avgifter eller annan särskild medlemsförmån.  

3.2 Medlemmen är väl införstådd i att ett träningscenter utgör en miljö där riskmoment förekommer.  Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.  

3.3 Eventuell skada eller bristande funktionalitet meddelas via e-post på info@crossfit036.se  

3.4 Vid ”open gym” förutsätts medlemmen uppträda på sätt som inte stör andra medlemmar eller  personal. Passen har företräde till all utrustning samt alla ytor i lokalen. Träning vid sidan av pass sker, i  samtycke med tränare, tyst och respektfullt inför tränare och passdeltagare.  

 1. CrossFit 036’s ansvar  

4.1 CrossFit 036 ska avråda Medlemmen från träning som CrossFit 036’s personal bedömer kan  innebära risk för ohälsa eller skada för Medlemmen eller andra i lokalen.  

4.2 CrossFit 036 ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på  omständigheter utanför CrossFit 036’s kontroll, såsom brand, vatten eller annan större skada på CrossFit  036’s träningscenter, strejk, naturkatastrof eller myndighets beslut.  

4.3 CrossFit 036’s ansvarar inte för olyckor och skador som Medlemmen förorsakas under sin vistelse i  CrossFit 036’s träningscenter.  

4.4 CrossFit 036 ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som Medlemmen  medför i CrossFit 036’s träningscenter. CrossFit 036 ersätter dock sakskador förorsakade av felaktigt eller  undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av CrossFit 036’s  personal, om skäliga bevis finns för sådana omständigheter.  

4.5 CrossFit 036 ersätter inte förlust av värdesaker. 

 1. Träning på CrossFit 036 träningscenter  

5.1 Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos CrossFit 036 och i den omfattning som framgår  av medlemsavtalet och/eller enligt CrossFit 036 vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och  tjänster. Information om CrossFit 036 vid var tid gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på  plats i CrossFit 036 träningscenter eller på hemsidan.  

5.2 Genom detta avtal så godtar Medlemmen att CrossFit 036’s öppettider och schema för träningspass  med tiden kan komma att förändras.  

5.3 CrossFit 036 upplyser genom detta avtal Medlemmen på att fler träningstillfällen än fem per vecka  kan bidra till överträning på grund av för hög träningsvolym.  

5.4 CrossFit 036 erbjuder medlemmen vistelse i träningscentret med syfte att på egen hand utföra  träningspass. Medlemmen godtar att dennes möjlighet att utnyttja träningscentret helt på egen hand  regleras av CrossFit 036’s personal i syfte att skydda Medlemmen mot onödig risk för skada och ohälsa.  

5.5 Medlemmen godtar härmed att denne kan nekas tillträde till träningscentret fram tills 15 minuter innan  schemalagt träningspass startar, som Medlemmen bokat plats på.  

5.6 Medlemmen förbinder sig att senast på 5 minuter innan angiven starttid för schemalagt träningspass,  på vilket Medlemmen bokat sig, stå redo att påbörja träningspasset under ledning av CrossFit 036’s  personal. Om Medlemmen ej kan uppfylla detta kan Medlemmen nekas deltagande på träningspasset.  

5.7 Med anledning av begränsat antal platser per pass kan CrossFit 036 inte alltid garantera tillgång till av  Medlemmen önskad schemalagd träningsaktivitet.  

5.8 Det åligger Medlemmen att personligen fastställa sin plats för deltagande i av CrossFit 036’s erbjudna  träningspass genom bokning enligt CrossFit 036’s regler för denna.  

5.9 Genom detta avtal så godtar Medlemmen att CrossFit 036’s träningscenter på ej förutbestämda tider  kan vara stängt för Medlemmen en eller flera dagar i streck för utbildningar, föreläsningar, tävlingar  och/eller annan aktivitet för vilka Medlemmen ej kan garanteras deltagande. Detta skall Medlemmen  informeras om via anslag i lokalen och/eller på hemsidan. 

 1. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter  

6.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid,  kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna  hindrar Medlemmen från att nyttja medlemskapet.  

6.2 Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då CrossFit 036 godkänner Medlemmens  ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med den tid  som CrossFit 036 godkänt, att Medlemmen spärras från tillgång till träningscentret och dess utbud och att  månadsavgifter ej debiteras (vid autogiromedlemskap) under den tid som medlemskapet är fryst.  

6.3 Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges om minst 30 dagar och mest 365  dagar, och är endast hela månader i taget. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller  graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naprapat eller motsvarande.  

6.4 Frysning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller militärtjänstgöring  på ort där CrossFit 036 ej kan erbjuda träningsmöjligheter ges om minst 30 dagar och längst om 365  dagar, och är endast hela månader i taget. Frysning är möjlig att göra mot läkares intyg om att  Medlemmens medicinska tillstånd ej tillåter fysisk träning. Frysning kan även ske mot intyg om resa  längre än 3 månader till ort där CrossFit 036 ej har träningscenter beläget. Intyget skall utfärdas av  arbetsgivare eller resebyrå.  

6.5 Ansökan om frysning av medlemskap måste göras i förväg, om Medlemmen har möjlighet till det.  7. Avgifter och betalning  

7.1 Medlemmen erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt CrossFit 036 vid var  tid gällande prislista.  

7.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontant-medlemskap i förskott för hela bindningstiden, och  avgifter för autogiro-medlemskap löpande. Betalningen ska vara CrossFit 036 senast tillhanda det datum  som står angivet på respektive faktura eller angivet i annan mellan CrossFit 036 och Medlemmen  upprättad överenskommelse. 

7.3 CrossFit 036 har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändringen av  månadsavgift för autogiro medlemskap gäller dock tidigast en månad efter utgången av innevarande  månad.  

7.4 Medlemmen behöver inte erlägga månadsavgift för tid då medlemskapet ej nyttjas enligt punkterna  6.1-6.5 eller då CrossFit 036 har stängt av Medlemmen enligt punkterna  

8.1-8.4. då CrossFit 036 inte kan erbjuda träningsmöjligheter samt tränarledda pass under en  sammanhängande tid på över två (2) veckor, med undantag för punkt 4.2.  

7.5 Har Medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om  

autogiro (autogiromedlemskap), och tillräckliga medel saknas på Medlemmens konto vid dagen  för överföring, får Medlemmen betala det skyldiga beloppet på plats samt en administrativ avgift på 100  kr. Om Medlemmen av någon anledning inte har möjlighet att betala på plats inom två (2) månader, kan  CrossFit 036 komma att skicka en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift samt en  administrativ avgift på 200 kr. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så kan  CrossFit 036 komma att skicka skulden till inkasso. CrossFit 036 har rätt att debitera Medlemmen  faktureringsavgift och påminnelseavgift utöver angivna avgifter.  

7.6 Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturans angivna belopp har  kommit in på CrossFit 036’s konto. Om CrossFit 036 inte erhåller betalning senast på förfallodagen för  påminnelsefakturan så har CrossFit 036 rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i  förekommande fall, kostnader för inkasso.  

 1. Upphörande av medlemsavtal  

8.1 Medlemsavtal för kontant-medlemskap upphör vid utgången av den bindningstid som Medlemmen  har bundit sig för i medlemsavtalet. Medlemmen kan när som helst, med 2 månaders varsel, säga upp  sitt medlemsavtal avseende autogiro-medlemskap för vilket bindningstiden har löpt ut.  Medlemsavtal för autogiro-medlemskap fortsätter således, efter att bindningstiden har löpt ut. 

8.2 Medlem har rätt att, genom meddelande som CrossFit 036 skall ha erhållit senast inom 2 veckor från  dagen för medlemsavtals tecknande, avsluta medlemskapet oavsett bindningstid. CrossFit 036 debiterar i 

sådant fall alltid en avgift motsvarande det högsta priset för 1 månad från medlemskapets startdatum  men återbetalar erlagda engångsavgifter och övriga i förskott erlagda avgifter. 

8.3 Medlem, som på grund av omständigheter eller ändrat förhållande som Medlemmen inte kan  kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (t.ex. längre sjukdom, arbetslöshet  eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan ges möjlighet att, genom  överenskommelse med CrossFit 036, avsluta bundet medlemskap även om bindningstiden inte har löpt  ut. Medlemsavtalet upphör den dag då eventuell överenskommelse sker mellan Medlemmen och  CrossFit 036. CrossFit 036 debiterar i sådant fall en slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till  betalning förfallna månadsavgifterna gällande återstoden av bindningstiden, dock alltid minst en  månadsavgift.  

8.4 CrossFit 036 har rätt att stänga av Medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med  omedelbar verkan om Medlemmen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan  av CrossFit 036 vidtar tillräcklig rättelse; missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter,  såsom att betalning, trots påminnelse, inte erlagts senast 15 dagar efter den förfallodag som angivits på  faktura, eller bryter mot säkerhets och ordningsregler, någon av i detta avtal förklarade allmänna villkor  eller anvisningar givna av CrossFit 036 personal så att risk för ohälsa eller personskada för Medlemmen  eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.  

8.5 CrossFit 036 har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Vid användande av  dopingpreparat kan Medlem stängas av med omedelbar verkan. Medlem åtar sig att underkasta sig  dopingkontroll i förekommande fall. Vägran att underkasta sig dopingkontroll leder till avstängning med  omedelbar verkan. Vid avstängning enligt denna punkt återbetalas ingen del av erlagd avgift.  

 1. Återbetalning av erlagda avgifter vid förtida upphörande av medlemsavtalet  

9.1 CrossFit 036 återbetalar, vid förtida upphörande av medlemsavtalet under bindningstiden och efter  begäran av Medlemmen, dennes i förskott erlagda månadsavgifter till den del de avser den återstående  bindningstiden som Medlemmen bundit sig för i medlemsavtalet (efter avdrag av debiterade avgifter) om  medlemskapet upphör av någon av följande omständigheter CrossFit 036 och Medlemmen har nått  överenskommelse om att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av Medlemmens hälsa,  eller ändrat förhållande enligt punkt 8.3. 

 1. Övriga träningsmöjligheter och tjänster  

10.1 Övriga träningsmöjligheter och tjänster, såsom personlig träning, föreläsning, utbildning eller  liknande kan komma att kräva ett för tjänsten vid var tid gällande separat avtal, för vilket Medlemmen  härmed förbinder sig att ingå i om sådan träningsmöjlighet eller tjänst köps av eller via CrossFit 036.  

 1. Barn, barnvagnar och djur.  

11.1 Barn under 14 år får vistas på träningscentret under uppsyn av förmyndare. När Medlemmen vistas  på träningscentret, i sällskap av person som Medlemmen står som målsman till, innan träning så ska  denna person befinna sig i Medlemmens direkta närhet. När Medlemmen tränar på CrossFit 036’s  träningscenter så ska eventuell person som Medlemmen står som målsman till vistas på den yta i lokalen  där minst risk för olyckor gäller. Samtidigt så skall Medlemmens sällskap kunna ha ögonkontakt med  Medlemmen.  

11.2 CrossFit 036 tillåter barnvagnar på träningscentret men har bara plats för ett fåtal och Medlemmen  kan därför inte räkna med att plats finns för barnvagn som medtages.  

11.3 Barnvagnar får inte stå i vägen för andra medlemmar eller personal. Personalen på plats avgör vid  var tid om av Medlemmen medtagen barnvagn får placeras i lokalen eller inte.  

11.4 Djur får inte vistas i lokalen, undantaget ledarhund efter särskilt beslut.  

 1. Säkerhets och ordningsregler  

12.1 Medlemmen får inte vara i vägen för, eller på något sätt, störa pågående pass, eller personlig  träning, när denne vistas på träningscentret.  

12.2 Medlemmen får inte förolämpa andra medlemmar eller på något sätt förorsaka annan person olycka  eller ohälsa på CrossFit 036’s träningscenter.  

12.3 CrossFit 036 har rätt att säga upp Medlemmens avtal i händelse av att säkerhet eller ordningsregler  överträds av Medlemmen.  

 1. Ändring av avtalets allmänna villkor 

13.1 CrossFit 036 har rätt att ensidigt ändra dessa allmänna villkor.  

 1. Information och meddelanden  

14.1 CrossFit 036 skickar information och meddelanden enligt medlemsavtalet till Medlemmen främst  med epost till av Medlemmen anmäld e-postadress, samt i förekommande fall genom CrossFit 036’s  hemsida. Information eller meddelande anses ha nått Medlemmen senast den andra vardagen efter  dagen för avsändandet eller publiceringen.  

14.2 Meddelanden från Medlemmen enligt medlemsavtalet kan överlämnas till CrossFit 036 muntligt på  plats till CrossFit 036’s personal, via telefonkontakt eller e-post till CrossFit 036. Kontaktuppgifter till  CrossFit 036 finner ni på hemsidan www.crossfit036.se.  

14.3 Medlemmen skall underrätta CrossFit 036 om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn,  adress, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter för betalning via autogiro eller faktura.  

 1. Personuppgifter, foto och video  

15.1 CrossFit 036 behandlar uppgifter om Medlemmen, såsom namn, personnummer, adress,  telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, kontonummer, foto, vikt, kost, träningsinformation, uppgifter  om tecknade avtal och tjänster, samt om Medlemmens nyttjande av dessa, för att kunna tillhandahålla  och administrera medlemskapet samt för den verksamhet som Medlemmen samtyckt till. Medlemmens  uppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).  

15.2 Medlemmen samtycker till att CrossFit 036, och andra bolag som står i företagsmässig förbindelse  till CrossFit 036, behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om Medlemmen för informationsändamål  och marknadsföring.  

15.3 Medlemmen kan när som helst anmäla till CrossFit 036 begränsning av eller helt återkalla sitt  samtycke. CrossFit 036 bekräftar anmäld begränsning eller återkallelse. Om Medlemmen anmält att  dennes uppgifter inte får användas för direktreklam så lämnas inte uppgift ut för sådant ändamål. 

15.4 Om begränsning av samtycket innebär försvårade möjligheter för CrossFit 036 att kontakta eller  debitera Medlemmen enligt överenskomna medlemsavtal, kan CrossFit 036 komma att återkalla  medlemskap utan återbetalning av erlagda avgifter.  

15.5 Medlem som deltar i CrossFit 036’s utbud av träningsmöjligheter och tjänster kan komma att  fotograferas eller videofilmas under träning. Undertecknad (jag) visar härmed mitt samtycke till  användning av dessa fotografier och/eller videor utan ersättning på CrossFit 036’s webbplats eller i något  redaktionellt, marknadsföring eller reklam som produceras och eller publicerats av CrossFit 036.  

 1. Tvist  

16.1 Uppstår tvist mellan Medlemmen och CrossFit 036 skall parterna i första hand försöka komma  överens. Kan parterna inte enas så kan Medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden  om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. CrossFit 036 förbinder sig att följa nämndens  rekommendation. Medlemmen och CrossFit 036 äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän  domstol.