top of page

Allmänna medlemsvillkor

Allmänna villkor för medlemskap för CrossFit 036.

 

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos träningscentret CrossFit 036, som ägs och drivs av FEF AB, org nr 559025-6110, mellan den person (nedan benämnd ”Medlem”) som står namngiven i avtalet, till vilket nedan beskrivna villkor utgör en integrerad del, och det bolag som avtalet avser. Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen och vid köp av andra tjänster som CrossFit 036 erbjuder.

2. Medlemskap

2.1 Medlemskap kan sökas av person som ­ är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare, ­ är minst 14 år fyllda på dagen för medlemskapets tecknande, och ­ har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av personalen tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för skada eller ohälsa.

2.2 Medlemskap söks hos CrossFit 036 efter att information om medlemskap och träningsmöjligheter erhållits i form av muntlig förklaring från personal och/eller skriftlig dito. Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datum som anges i avtalet och omfattar den period som Medlemmen bundit sig till, vilken också är angiven i Medlemsavtalet.

2.3 CrossFit 036 erbjuder medlemskap med olika bindningstider och träningsmöjligheter. Omfattningen av olika medlemskapsformer, och avgifterna för dessa, framgår vid var tid gällande beskrivning av utbud och tjänster och därtill hörande aktuell prislista, som CrossFit 036 tillhandahåller via sin hemsida.

3. Medlemmens ansvar

3.1 Medlemmen förbinder sig ­ att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom uppvisande av giltig legitimation på begäran av personalen, ­ att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse i CrossFit 036’s träningscenter, ­att ta del av och följa CrossFit 036’s vid var tid gällande säkerhets ­och ordningsregler, ­att följa anvisningar som ges av personal avseende bokning av pass, träningsmetoder och hantering av träningsutrustning, ­att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i CrossFit 036’s träningscenter, ­att bruka lokal, utrustning och övriga ägodelar tillhörande CrossFit 036, CrossFit 036’s personal, medlemmar och gäster med respekt och försiktighet, att snarast informera CrossFit 036 om förhållanden som förändrar Medlemmens rätt till erhållen rabatt på avgifter eller annan särskild medlemsförmån.

3.2 Medlemmen är väl införstådd i att ett träningscenter utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.

3.3 Eventuell skada eller bristande funktionalitet meddelas via e-post på info@crossfit036.se

3.4 Vid ”open gym” förutsätts medlemmen uppträda på sätt som inte stör andra medlemmar eller personal. Träning vid sidan av pass sker, i samtycke med tränare, tyst och respektfullt inför tränare och passdeltagare.

4. CrossFit 036’s ansvar

4.1 CrossFit 036 ska avråda Medlemmen från träning som CrossFit 036’s personal bedömer kan innebära risk för ohälsa eller skada för Medlemmen eller andra i lokalen.

4.2 CrossFit 036 ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför CrossFit 036’s kontroll, såsom brand­, vatten­ eller annan större skada på CrossFit 036’s träningscenter, strejk, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.

4.3 CrossFit 036’s ansvarar inte för olyckor och skador som Medlemmen förorsakas under sin vistelse i CrossFit 036’s träningscenter.

4.4 CrossFit 036 ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som Medlemmen medför i CrossFit 036’s träningscenter. CrossFit 036 ersätter dock sakskador förorsakade av felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av CrossFit 036’s personal, om skäliga bevis finns för sådana omständigheter.

4.5 CrossFit 036 ersätter inte förlust av värdesaker.

5. Träning på CrossFit 036 träningscenter

5.1 Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos CrossFit 036 och i den omfattning som framgår av medlemsavtalet och/eller enligt CrossFit 036 vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och tjänster. Information om CrossFit 036 vid var tid gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i CrossFit 036 träningscenter eller på hemsidan.

5.2 Genom detta avtal så godtar Medlemmen att CrossFit 036’s öppettider och schema för träningspass med tiden kan komma att förändras.

5.3 CrossFit 036 upplyser genom detta avtal Medlemmen på att fler träningstillfällen än fem per vecka kan bidra till överträning på grund av för hög träningsvolym.

5.4 CrossFit 036 erbjuder medlemmen vistelse i träningscentret med syfte att på egen hand utföra träningspass. Medlemmen godtar att dennes möjlighet att utnyttja träningscentret helt på egen hand regleras av CrossFit 036’s personal i syfte att skydda Medlemmen mot onödig risk för skada och ohälsa.

5.5 Medlemmen godtar härmed att denne kan nekas tillträde till träningscentret fram tills 15 minuter innan schemalagt träningspass startar, som Medlemmen bokat plats på.

5.6 Medlemmen förbinder sig att senast på 5 minuter innan angiven starttid för schemalagt träningspass, på vilket Medlemmen bokat sig, stå redo att påbörja träningspasset under ledning av CrossFit 036’s personal. Om Medlemmen ej kan uppfylla detta kan Medlemmen nekas deltagande på träningspasset.

5.7 Med anledning av begränsat antal platser per pass kan CrossFit 036 inte alltid garantera tillgång till av Medlemmen önskad schemalagd träningsaktivitet.

5.8 Det åligger Medlemmen att personligen fastställa sin plats för deltagande i av CrossFit 036’s erbjudna träningspass genom bokning enligt CrossFit 036’s regler för denna.

5.9 Genom detta avtal så godtar Medlemmen att CrossFit 036’s träningscenter på ej förutbestämda tider kan vara stängt för Medlemmen en eller flera dagar i streck för utbildningar, föreläsningar, tävlingar och/eller annan aktivitet för vilka Medlemmen ej kan garanteras deltagande. Detta skall Medlemmen informeras om via anslag i lokalen och/eller på hemsidan.

6. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter

6.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna hindrar Medlemmen från att nyttja medlemskapet.

6.2 Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då CrossFit 036 godkänner Medlemmens ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med den tid som CrossFit 036 godkänt, att Medlemmen spärras från tillgång till träningscentret och dess utbud och att månadsavgifter ej debiteras (vid autogiromedlemskap) under den tid som medlemskapet är fryst.

6.3 Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges om minst 30 dagar och mest 365 dagar, och är endast hela månader i taget. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naprapat eller motsvarande.

6.4 Frysning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller militärtjänstgöring på ort där CrossFit 036 ej kan erbjuda träningsmöjligheter ges om minst 30 dagar och längst om 365 dagar, och är endast hela månader i taget. Frysning är möjlig att göra mot läkares intyg om att Medlemmens medicinska tillstånd ej tillåter fysisk träning. Frysning kan även ske mot intyg om resa längre än 3 månader till ort där CrossFit 036 ej har träningscenter beläget. Intyget skall utfärdas av arbetsgivare eller resebyrå.

6.5 Ansökan om frysning av medlemskap bör göras i förväg.

7. Avgifter och betalning

7.1 Medlemmen, eller annan person eller företag som i medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt CrossFit 036 vid var tid gällande prislista.

7.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontant-medlemskap i förskott för hela bindningstiden, och avgifter för autogiro­-medlemskap eller kortbetalning löpande. Betalningen ska vara CrossFit 036 senast tillhanda det datum som står angivet på respektive faktura eller angivet i annan mellan CrossFit 036 och Medlemmen upprättad överenskommelse.

7.3 CrossFit 036 har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändringen av månadsavgift för autogiro-medlemskap kan ändras mitt i en bindningstid men gäller dock tidigast en månad efter utgången av innevarande månad.

7.4 Medlemmen behöver inte erlägga månadsavgift för tid ­ då medlemskapet ej nyttjas enligt punkterna 6.1-­6.5 eller ­ då CrossFit 036 har stängt av Medlemmen enligt punkterna

8.1­-8.4. ­ då CrossFit 036 inte kan erbjuda träningsmöjligheter samt tränarledda pass under en sammanhängande tid på över två (2) veckor, med undantag för punkt 4.2.

7.5 Har Medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro (autogiromedlemskap), och tillräckliga medel saknas på Medlemmens konto vid dagen för överföring, får Medlemmen betala det skyldiga beloppet på plats samt en administrativ avgift på 100 kr. Om Medlemmen av någon anledning inte har möjlighet att betala på plats inom två (2) månader, kan CrossFit 036 komma att skicka en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift samt en administrativ avgift på 200 kr. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så kan CrossFit 036 komma att skicka skulden till inkasso. CrossFit 036 har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift utöver angivna avgifter.

7.6 Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturans angivna belopp har kommit in på CrossFit 036’s konto. Om CrossFit 036 inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har CrossFit 036 rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. Upphörande av medlemsavtal

8.1 Medlemsavtal för kontant-medlemskap upphör vid utgången av den bindningstid som Medlemmen har bundit sig för i medlemsavtalet.

Medlemsavtal för autogiro-medlemskap fortlöper automatiskt med samma bindningstid om inte uppsägning av medlemsavtal meddelas till info@crossfit036.se senast 1 månad innan bindningstiden löper ut.

8.2 Medlem har rätt att, genom meddelande som CrossFit 036 skall ha erhållit senast inom 2 veckor från dagen för medlemsavtals tecknande, avsluta medlemskapet oavsett bindningstid. CrossFit 036 debiterar i sådant fall alltid en avgift motsvarande det högsta priset för 1 månad från medlemskapets startdatum men återbetalar erlagda engångsavgifter och övriga i förskott erlagda avgifter.

8.3 Medlem, som på grund av omständigheter eller ändrat förhållande som Medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (t.ex. längre sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan ges möjlighet att, genom överenskommelse med CrossFit 036, avsluta bundet medlemskap även om bindningstiden inte har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då eventuell överenskommelse sker mellan Medlemmen och CrossFit 036. CrossFit 036 debiterar i sådant fall en slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till betalning förfallna månadsavgifterna gällande återstoden av bindningstiden, dock alltid minst en månadsavgift.

8.4 CrossFit 036 har rätt att stänga av Medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om Medlemmen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av CrossFit 036 vidtar tillräcklig rättelse; ­ missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning, trots påminnelse, inte erlagts senast 15 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller ­ bryter mot säkerhets­ och ordningsregler, någon av i detta avtal förklarade allmänna villkor eller anvisningar givna av CrossFit 036 personal så att risk för ohälsa eller personskada för Medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

8.5 CrossFit 036 har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan Medlem stängas av med omedelbar verkan. Medlem åtar sig att underkasta sig dopingkontroll i förekommande fall. Vägran att underkasta sig dopingkontroll leder till avstängning med omedelbar verkan. Vid avstängning enligt denna punkt återbetalas ingen del av erlagd avgift.

9. Återbetalning av erlagda avgifter vid förtida upphörande av medlemsavtalet

9.1 CrossFit 036 återbetalar, vid förtida upphörande av medlemsavtalet under bindningstiden och efter begäran av Medlemmen, dennes i förskott erlagda månadsavgifter till den del de avser den återstående bindningstiden som Medlemmen bundit sig för i medlemsavtalet (efter avdrag av debiterade avgifter) om medlemskapet upphör av någon av följande omständigheter ­ CrossFit 036 och Medlemmen har nått överenskommelse om att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av Medlemmens hälsa, eller ­ ändrat förhållande enligt punkt 8.3.

10. Övriga träningsmöjligheter och tjänster

10.1 Övriga träningsmöjligheter och tjänster, såsom personlig träning, föreläsning, utbildning eller liknande kan komma att kräva ett för tjänsten vid var tid gällande separat avtal, för vilket Medlemmen härmed förbinder sig att ingå i om sådan träningsmöjlighet eller tjänst köps av eller via CrossFit 036.

11. Barn, barnvagnar och djur.

11.1 Barn under 14 år får vistas på träningscentret under uppsyn av förmyndare. När Medlemmen vistas på träningscentret, i sällskap av person som Medlemmen står som målsman till, innan träning så ska denna person befinna sig i Medlemmens direkta närhet. När Medlemmen tränar på CrossFit 036’s träningscenter så ska eventuell person som Medlemmen står som målsman till vistas på den yta i lokalen där minst risk för olyckor gäller. Samtidigt så skall Medlemmens sällskap kunna ha ögonkontakt med Medlemmen.

11.2 CrossFit 036 tillåter barnvagnar på träningscentret men har bara plats för ett fåtal och Medlemmen kan därför inte räkna med att plats finns för barnvagn som medtages.

11.3 Barnvagnar får inte stå i vägen för andra medlemmar eller personal. Personalen på plats avgör vid var tid om av Medlemmen medtagen barnvagn får placeras i lokalen eller inte.

11.4 Djur får inte vistas i lokalen, undantaget ledarhund efter särskilt beslut.

12. Säkerhets­ och ordningsregler

12.1 Medlemmen får inte vara i vägen för, eller på något sätt, störa pågående pass, eller personlig träning, när denne vistas på träningscentret.

12.2 Medlemmen får inte förolämpa andra medlemmar eller på något sätt förorsaka annan person olycka eller ohälsa på CrossFit 036’s träningscenter.

12.3 CrossFit 036 har rätt att säga upp Medlemmens avtal i händelse av att säkerhet­ eller ordningsregler överträds av Medlemmen.

13. Ändring av avtalets allmänna villkor

13.1 CrossFit 036 har rätt att ensidigt ändra dessa allmänna villkor.

14. Information och meddelanden

14.1 CrossFit 036 skickar information och meddelanden enligt medlemsavtalet till Medlemmen främst med e­post till av Medlemmen anmäld e-postadress, samt i förekommande fall genom CrossFit 036’s hemsida. Information eller meddelande anses ha nått Medlemmen senast den andra vardagen efter dagen för avsändandet eller publiceringen.

14.2 Meddelanden från Medlemmen enligt medlemsavtalet kan överlämnas till CrossFit 036 muntligt på plats till CrossFit 036’s personal, via telefonkontakt eller e-­post till CrossFit 036. Kontaktuppgifter till CrossFit 036 finner ni på hemsidan www.crossfit036.se.

14.3 Medlemmen skall underrätta CrossFit 036 om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter för betalning via autogiro eller faktura.

15. Personuppgifter, foto och video

15.1 CrossFit 036 behandlar uppgifter om Medlemmen, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, kontonummer, foto, vikt, kost, träningsinformation, uppgifter om tecknade avtal och tjänster, samt om Medlemmens nyttjande av dessa, för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för den verksamhet som Medlemmen samtyckt till. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

15.2 Medlemmen samtycker till att CrossFit 036, och andra bolag som står i företagsmässig förbindelse till CrossFit 036, behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om Medlemmen för informationsändamål och marknadsföring.

15.3 Medlemmen kan när som helst anmäla till CrossFit 036 begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke. CrossFit 036 bekräftar anmäld begränsning eller återkallelse. Om Medlemmen anmält att dennes uppgifter inte får användas för direktreklam så lämnas inte uppgift ut för sådant ändamål.

15.4 Om begränsning av samtycket innebär försvårade möjligheter för CrossFit 036 att kontakta eller debitera Medlemmen enligt överenskomna medlemsavtal, kan CrossFit 036 komma att återkalla medlemskap utan återbetalning av erlagda avgifter.

15.5 Medlem som deltar i CrossFit 036’s utbud av träningsmöjligheter och tjänster kan komma att fotograferas eller videofilmas under träning. Undertecknad (jag) visar härmed mitt samtycke till användning av dessa fotografier och/eller videor utan ersättning på CrossFit 036’s webbplats eller i något redaktionellt, marknadsföring eller reklam som produceras och eller publicerats av CrossFit 036.

16. Tvist

16.1 Uppstår tvist mellan Medlemmen och CrossFit 036 skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan Medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. CrossFit 036 förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och CrossFit 036 äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.

bottom of page